Tefsiri i Kuranit Fisnik

Ky tefsir bën fjalë për shpjegimet dhe interpretimet e ajeteve që kanë zbritur në lidhje me Ehli Bejtin, duke i lavdëruar ata dhe duke i zhvleftësuar armiqtë e tyre. Kurani është interpretuar sipas renditjes së sotme. Kuranin po e fillojmë me suren “Hamd” ose si e quan popullata ndryshe “Fatiha”

 

Sadržaj: